• การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
  • ศาสตร์แห่งปูม้า
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ


19
จำนวนรายวิชา
3935
จำนวนสมาชิก
5233
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
345
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ