• ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้จากโครงการเชียงใหม่โมเดล
  • ศาสตร์แห่งปูม้า
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ


18
จำนวนรายวิชา
3458
จำนวนสมาชิก
4144
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
272
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ