• กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • ศาสตร์แห่งปูม้า
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล


20
จำนวนรายวิชา
4930
จำนวนสมาชิก
6496
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
1800
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ