• โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล
  • ศาสตร์แห่งปูม้า


18
จำนวนรายวิชา
176
จำนวนสมาชิก
165
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
85
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ