• ศาสตร์แห่งปูม้า
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล


19
จำนวนรายวิชา
4178
จำนวนสมาชิก
5560
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
350
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ