• การความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  • กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • ศาสตร์แห่งปูม้า


20
จำนวนรายวิชา
6232
จำนวนสมาชิก
8257
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
2506
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ