• กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • การความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • ศาสตร์แห่งปูม้า


20
จำนวนรายวิชา
6242
จำนวนสมาชิก
8288
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
2510
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ