• โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
  • การปลูกกัญชาในระบบปิด
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ


18
จำนวนรายวิชา
293
จำนวนสมาชิก
294
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
132
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ