• โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล
  • การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์


18
จำนวนรายวิชา
288
จำนวนสมาชิก
282
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
132
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ