• กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
  • ภาษาล้านนาเบื้องต้น


19
จำนวนรายวิชา
6155
จำนวนสมาชิก
8045
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
2414
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ