• กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • การออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าแปรรูป ด้วยโปรแกรม AdobePhotoshop
  • เทคโนโลยีการผลิตไวน์ไวน์ผลไม้น้ำส้มสายชูและเอทานอล
  • รอบที่ 7/66 (1 ธ.ค. 66) - การวัดความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร


23
จำนวนรายวิชา
5386
จำนวนสมาชิก
7122
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
2099
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ