• นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ(นวัตกรรมขายได้)
  • การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้จากโครงการเชียงใหม่โมเดล


12
จำนวนรายวิชา
370
จำนวนสมาชิก
384
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
139
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ