• นวัตกรรมปลาลูกผสมบึกสยามเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
 • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
 • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ (นวัตกรรมขายได้)
 • โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
 • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล
 • ศาสตร์แห่งปูม้า
 • การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของธุรกิจเกษตร
 • การปลูกกัญชาในระบบปิด
 • กลยุทธ์การพิชิตความสำเร็จและความสุขในการทำงาน
 • การแปรรูปและการถนอมอาหาร
 • ปราชญ์แม่โจ้ ตอน มะม่วงแฟนซี
 • การอ่านอักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น
 • สร้างแบนเนอร์อย่างง่ายดายด้วย After Effect
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


14
จำนวนรายวิชา
26
จำนวนสมาชิก
19
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
0
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ