• นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
  • นวัตกรรมขายได้ -  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ
  • โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
  • การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์


18
จำนวนรายวิชา
148
จำนวนสมาชิก
142
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
82
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ