• การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
  • ศาสตร์แห่งปูม้า
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ


19
จำนวนรายวิชา
3954
จำนวนสมาชิก
5259
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
346
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ