• โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล
  • การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์


18
จำนวนรายวิชา
276
จำนวนสมาชิก
279
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
130
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ