• กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • ศาสตร์แห่งปูม้า
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล


20
จำนวนรายวิชา
4763
จำนวนสมาชิก
6313
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
1754
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ