• ศาสตร์แห่งปูม้า
  • ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
  • มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ
  • ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล
  • นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ


18
จำนวนรายวิชา
3660
จำนวนสมาชิก
4645
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
310
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ