นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ (นวัตกรรมขายได้)

SCI_01


คณะวิทยาศาสตร์

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

คณะวิทยาศาสตร์

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 10/20/2020 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 10/20/2021 12:00:00 AM

Course Detail

การพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นหลากหลายวิธี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ความต้องการแก้ปัญหา (problem) การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ (knowledge management) และการปรับปรุงและพัฒนา (improvement) ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ อีกทั้งมีโอกาสสำเร็จสูง สามารถนำไปใช้ได้ทั้งนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) และนวัตกรรมบริการ (service innovation) โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

15.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80