กลยุทธ์การพิชิตความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

MJUMOOC_0008


วิทยาลัยบริหารศาสตร์

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 12/1/2020 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2020 12:00:00 AM

Course Detail

ความสำเร็จและความสุข เป็นเรื่องของคุณค่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นในงานที่ทำทุกวันได้ หากเราให้คุณค่าในอาชีพของเราว่าเรากำลังทำงานที่ดี มองให้เห็นถึงข้อดีและคุณค่าที่งานของเราสร้างประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมแล้วเราจะสุขใจขึ้น การประเมินตัวเองเบื้องต้น วิธีการสร้างสมดุลเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข การสร้างความสำเร็จและความสุขในการทำงาน การวิเคราะห์ทีมเชิงกลยุทธ์ การเข้าใจทีมงานด้วยแนวคิด DISC และท้ายที่สุด คือ การนำกลยุทธ์มาเปลี่ยนแปลงให้การทำงานทุกๆงาน ทุกสาขาอาชีพสามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขได้จากการเรียนผ่านบทเรียนในชุดนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

2.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80