มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ

MJUMOOC_0018


คณะวิทยาศาสตร์

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง

คณะวิทยาศาสตร์

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 1/1/2021 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2023 12:00:00 AM

Course Detail

หลักการเบื้องต้นและข้อกำหนดของมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80