การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

MJUMOOC_0017


มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

แนวคิด รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บทบาทและความส าคัญของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตส านึกร่วมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาและปฏิบัติในพื้นที่จริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80