รอบที่ 6/66 (16 พ.ย. 66) - การวัดความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

MJUMOOC_ICT_6/66


ศูนย์สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 11/16/2023 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 11/23/2023 12:00:00 AM

Course Detail

รายวิชานี้ผู้เรียนจะต้องลงชื่อสมัครอบรมในเว็บไซต์ศูนย์สอบฯ มาก่อน หากเข้าเรียนโดยไม่ได้มีการลงชื่อไว้ล่วงหน้าหรือสมัครแล้วไม่เข้าเรียน ผลการเรียนที่ได้จะถือเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำไปรวมกับคะแนนสอบ ICT ได้ และถูกตัดสิทธิ์การอบรมฟรีนี้ไป คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ นำไปคำนวณ(จะได้สูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน) จากนั้นจึงไปบวกกับคะแนนสอบ ICT ที่นักศึกษามีอยู่เดิม *** การทำแบบทดสอบผ่าน ยังมิใช่การสอบผ่าน ICT ***

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 95
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 95