การออกแบบแบนเนอร์เพื่อการเคลื่อนไหว

MJUMOOC_0001


คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

บทเรียนเริ่มต้นของการทำภาพแบนเนอร์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ฟังดูยาก แต่สามารถลงมือทำจริงได้อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80