สร้างแบนเนอร์อย่างง่ายดายด้วย After Effect


คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 10/21/2020 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 10/21/2021 12:00:00 AM

Course Detail

บทเรียนเริ่มต้นของการทำภาพแบนเนอร์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ฟังดูยาก แต่ทำจริง ง้ายยยย ง่ายยย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80