โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น

MJUMOOC_0002


คณะผลิตกรรมการเกษตร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

เทคโนโลยีในการผลิตพืช - Plant Factory ที่สามารถควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยไม่ง้อธรรมชาติอีกต่อไป เป็นระบบการผลิตพืชที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ สามารถปลูกพืชที่ใดก็ได้ ในฤดูใดก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้หมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแสง อุณหภูมิ แร่ธาตุ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ได้ มีคุณภาพสูงมาก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

5.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80