การปลูกกัญชาในระบบปิด

MJUMOOC_0003


คณะผลิตกรรมการเกษตร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 12/1/2020 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2023 12:00:00 AM

Course Detail

ประวัติศาสตร์กัญชาในไทยนั้นมีมายาวนาน และกัญชาเพิ่งถูกปลดล็อคจากการเป็นสารเสพติดให้โทษ มาเป็นยารักษาโรคที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล บทเรียนนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีผลิตกัญชาที่ถูกกฎหมาย การผลิตกัญชาให้มีคุณภาพสูงสุด ปลอดภัย และไร้สารเคมี ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อช่วยกันส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80