นวัตกรรมปลาน้ำจืดสำหรับผู้ประกอบการ

MJUMOOC_0004


คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดในประเทศไทยมีการขยายตัวสูงขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ เน้นการบริโภคผักและสัตว์ที่มีไขมันน้อย โดยเฉพาะ ปลา กันมากขึ้น บทเรียนนี้จะให้ความรู้ทุกท่านตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่ ไปจนกระทั่งเป็นผู้ประกอบการแปรรูปปลาที่ประสบความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80