นวัตกรรมปลาลูกผสมบึกสยามเพื่อสร้างผู้ประกอบการ


คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

คณะวิทยาศาสตร์

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 10/13/2020 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 10/13/2022 12:00:00 AM

Course Detail

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80