การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

MJUMOOC_0005


คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

นวัตกรรมใหม่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง ซึ่งเกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ในปริมาณครั้งละมากๆ โดยไม่ต้องพลิกกลับ ใช้เวลาไม่นาน มีเพียงมูลสัตว์และเศษพืชเท่านั้นโดยไม่ต้องเติมสารพิเศษอื่นใด เกษตรกรที่นำนวัตกรรมนี้ไปใช้สามารถผลิตพืชผักและข้าวอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากสารเคมีและปุ๋ยเคมีลดหนี้ ช่วยเพิ่มผลผลิต ดินเพาะปลูกดีขึ้น ลดการเผาและยังสามารถสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายในชุมชนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80