ภาษาล้านนาเบื้องต้น

MJUMOOC_0006


คณะศิลปศาสตร์

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล

คณะศิลปศาสตร์

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

ภาษาล้านนานั้นมีอายุกว่า 700 ปี แต่ปัจจุบันนี้มีวรรณกรรม บันทึกทางประวัติศาสตร์ล้านนาจำนวนมากที่มีสภาพเสื่อมลงและกำลังจะสูญหายไป ทั้งตำรับยา โหราศาสตร์ บันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ บันทึกบางอย่างก็เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา และอีกไม่นานนี้บันทึกเหล่านี้ก็อาจจะสูญหายไปในที่สุด ในบทเรียนี้จะสอนตั้งแต่การอ่านตัวอักษร วรรณยุกต์ การเขียน การผสมคำ เรียกว่าเมื่อเรียนจบ การันตีได้เลยว่าจะสามารถอ่านภาษาล้านนาได้ไม่มากก็น้อยเรื่องของภาษาล้านนา ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนแก่เท่านั้น คนรุ่นใหม่สิครับที่ควรรู้ภาษาล้านนาอย่างยิ่ง เพื่อสืบทอดภาษาที่อยู่คู่กับเรามายาวนานให้อยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

5.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80