การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

MJUMOOC_0008


คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จะเป็นการศึกษาขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าการเกษตร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์ แนวคิดในการออกแบบเพื่อดึงจุดเด่นของสินค้า การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการออกแบบภาพกราฟิกและข้อความบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการสร้างต้นแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อใช้ในการนำเสนอ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80