ชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัล

MJUMOOC_0009


มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

รายวิชาชีวนวัตกรรมการเกษตรสําหรับผู้ประกอบการในตลาดดิจิทัลจะเป็นการนําเสนอความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ชีวนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทางการเกษตรแขนงต่าง ๆ ประกอบกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยีอีกทั้งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถนําองค์ความรู้ไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80