ศาสตร์แห่งปูม้า

MJUMOOC_0010


มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

รายวิชาศาสตร์แห่งปูม้า(Science of blue swimming crabs) จะมีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเพาะฟักและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปูม้าเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80