การแปรรูปและการถนอมอาหาร

MJUMOOC_0011


คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

หลักการเเละเครื่องมือในการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน การแปรรูปด้วยการแช่เย็นและแช่เเข็ง การแปรรูปโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปรรูปขั้นต่ำ การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆในการแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80