การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์

MJUMOOC_0014


คณะบริหารธุรกิจ

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 1/1/2022 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 8/2/2022 12:00:00 AM

Course Detail

ความรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจผ่านBMC model การวิเคราะห์เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation Targeting Positioning )เพื่อออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่สอดคล้องการออกแบบการจัดทำบัญชีของธุรกิจเกษตรโดยใช้ระบบซื้อขายผ่านหน้าร้านออนไลน์ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ช่องทางการชำระเงินแบบออนไลน์( E-Payment )เครื่องมือในการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยผ่าน Application Line

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ