การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่

MJUMOOC_0013


คณะผลิตกรรมการเกษตร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

เรียนรู้หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดที่เป็นพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม ให้ทนทานต่อสภาพเครียดทั้งจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการมี hybrid vigor ในการปรับปรุงพันธุ์พืชลูกผสม เรียนรู้ความสําคัญและประโยชน์จาก Germplasm ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม รวมถึงเรียนรู้การใช้เทคนิคในระดับโมเลกุลในกระบวนการคัดเลือก และตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ นอกจากนี้ เรียนรู้หลักในการเลือกสายพันธุ์ในขั้นตอนการทดสอบสายพันธุ์เมื่อมีผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการรับรองและขึ้นทะเบียนพืชสายพันธุ์ใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80