ศาสตร์แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

MJUMOOC_0017


มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 1/1/2022 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2023 12:00:00 AM

Course Detail

เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ จิตวิทยาของการรับรู้ทางประสาทสัมผัส หลักการเบื้องต้นของการทดสอบทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ การทดสอบความแตกต่าง และการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา การทดสอบความชอบและการยอมรับการทดสอบการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนอายุการเก็บรักษาSensory Branding

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80