การคำนวณเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดทางการเกษตร

MJUMOOC_0019


คณะวิทยาศาสตร์

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 1/1/2021 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 1/1/2021 12:00:00 AM

Course Detail

เพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการหาค่าเหมาะที่สุดกับการเกษตรเข้าใจหลักการพื้นฐานของการหาค่าเหมาะที่สุดใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดและ excel solverมาช่วยในการแก้ปัญหาทางการเกษตรเช่นปัญหาด้านปัจจัยการผลิตปัญหาการขนส่งปัญหาการจัดคนเข้าทางานเป็นต้นรวมถึงการเลือกใช้และสร้างนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมมาช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสาคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ