การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้จากโครงการเชียงใหม่โมเดล

MJUMOOC_0021


สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 4/11/2022 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2023 12:00:00 AM

Course Detail

หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ หลักสูตรที่รวมความรู้จากโครงการเชียงใหม่โมเดลอย่างครบครัน ตั้งแต่การสร้างนวัตกร การเตรียมดิน ระบบน้ำ การปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80