การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

MJUMOOC_0025


คณะศิลปศาสตร์

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล

คณะศิลปศาสตร์

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 3/16/2023 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 3/7/2024 12:00:00 AM

Course Detail

ในคลาสนี้ เราจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกออกเสียงให้ชัดเจน การเลือกใช้น้ำเสียง และคำศัพท์ที่เหมาะสม รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อพรีเซนต์งานในยุค New-Normal ผ่านระบบ Online พร้อมเทคนิคในการพรีเซนต์ให้สุดปัง แบบเข้าใจง่าย และเป็นกันเอง นอกเหนือจากนั้น เรายังมี self -checklist ที่ผู้เรียนสามารถนำไปฝึกฝนได้ ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 80
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 80