กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

MJUMOOC_0024


ศูนย์การศึกษาแนวโน้มและอนาคต

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

ศูนย์การศึกษาแนวโน้มและอนาคต

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 6/30/2023 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2027 12:00:00 AM

Course Detail

*** ต้องมีรหัสลงทะเบียน จึงจะเข้าเรียนได้ รายวิชานี้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Train the Trainer to be AgBioTech Advisors) เท่านั้น *** มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset) การพัฒนาทักษะพื้นฐานและการฝึกฝนสำหรับการให้คำปรึกษาและแนะนำ (Mentoring & Counseling Skill) ตลอดจนกระบวนการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Incubation Management Skill) เพื่อที่ปรึกษาจะได้มีทักษะที่รอบด้านที่จะไปบ่มเพาะสตาร์ทอัพและสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 100
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 100