เทคโนโลยีการผลิตไวน์ไวน์ผลไม้น้ำส้มสายชูและเอทานอล

MJUMOOC_0031


วิทยาลัยพลังงานทดแทน

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 2/15/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

หลักการพื้นฐานในการคัดเลือกวัตถุดิบ การเลี้ยงจุลินทรีย์สำหรับการผลิตเอทานอล ไวน์ผลไม้ และน้ำส้มสายชูหมัก หลักการผลิตไวน์ผลไม้ หลักการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก หลักการผลิตเอทานอล หลักการกลั่นเอทานอลอย่างง่าย และกระบวนการผลิตไวน์ผลไม้ น้ำส้มสายชูไวน์ผลไม้ และเอทานอล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

3.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 70
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 50