การความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MJUMOOC_0034


วิทยาลัยนานาชาติ

Login

Announcement

News Announcement Date

Instructor


อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู

วิทยาลัยนานาชาติ

ช่วงเวลาการสอน

เริ่มเรียนได้: 5/24/2024 12:00:00 AM
สิ้นสุดการเรียน: 12/31/2024 12:00:00 AM

Course Detail

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

2.00

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

สัดส่วนเวลาเรียน: ร้อยละ 90
สัดส่วนการทำแบบทดสอบ: ร้อยละ 90